The GINGERino prototype at LNGSفیزیکدانان کار بر روی یک آزمایش جدید که با هدف اندازه گیری یک پیش بینی بسیار ظریف از نظریه عمومی نسبیت انیشتین که به عنوان اثر  LENSE-Thirringشناخته شده آغاز کرده اند.  توصیف اعوجاج  فضا-زمان توسط جرم ریسندگی((spinning mass، این اثر قبلا توسط ماهواره LAGEOS  ناسا با دقت 10٪ اندازه گیری شده  در حال حاضر، ژیروسکوپ ها در نسبیت عام (GINGER)  به صورت تجربی سعی خواهند کرد این اثر را زیر کوه گران ساسو ایتالیا با دقت حدود 1٪ اندازه بگیرند.