اسماعیل مخلصی یکشنبه 24 آذر 1392 04:31 ب.ظ نظرات ()

تعداد ستارگانى كه تا به حال به چشم مسلح با تلسكوپ رؤ یت شده اند بسیار رقم بالایى را به
خود اختصاص داده اند
ستارگان موجود در همه كهكشانها ده هزار میلیارد میلیارد تخمین زده شد.
10/000/000/000/000/000/000/000
اگر همه انسانهاى روى كره زمین اعم از بیسواد و با سواد در هر ثانیه ده ستاره را شمارش كنند و
تمام عمر خود را صرف شمردن ستارگان و سیارات نمایند، سى هزار سال طول مى كشد
آفریدگار این جهان زیباى ستارگان كه با یك نظم دقیق همه كهكشانها را در كنار هم چیده است
به طورى كه علاوه بر داشتن زیبائى خاص ، از چرخش مخصوص به خود برخوردارند
و این راز بزرگ آفرینش ، متفكران را به سوى توحید سوق مى دهد