تبلیغات
فیزیک دانشگاه شیراز - اتم در دمای مطلق منفی , داغ ترین سیستم در جهان