تبلیغات
فیزیک دانشگاه شیراز - القای مغناطش توسط ابررسانا در طلای غیر مغناطیسی