تبلیغات
فیزیک دانشگاه شیراز - کشف دهها ستاره ی متغییر در یک خوشه ی چگال و کروی شکل